Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Meest gezochte onderwerpen

UPDATE: REGELING NOW BEKEND

Werkgevers die omzet verliezen als gevolg van de coronacrisis, krijgen een deel van de loonkosten vergoed via de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-regeling). Het kabinet heeft de inhoud en voorwaarden van de NOW-regeling bekend gemaakt. Vanaf 6 april j.l. kan een aanvraag ingediend worden. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de omzetdaling, van de loonsom over het eerste tijdvak van 2020 en een definitieve loonsom over het derde tot en met vijfde tijdvak van 2020.
 
Voorwaarde compensatie
De belangrijkste voorwaarde voor de compensatie van de NOW-regeling is dat een bedrijf ten minste 20% omzetverlies boekt gedurende een periode van drie maanden.

Bepaling omzetverlies
Het omzetverlies wordt bepaald op 25% van de omzet van 2019. Dit moet worden vergeleken met de omzet in de periode maart tot en met mei 2020. Werkgevers kunnen echter ook kiezen voor een omzetverlies in een periode die één of twee maanden later start en dan doorloopt tot uiterlijk 31 juli 2020.

Als de onderneming in 2019 is gestart wordt het omzetverlies gebaseerd op 25% van de gemiddelde omzet over de periode van de startdatum van de onderneming tot en met 29 februari 2020. Voor het overige zijn geen uitzonderingen gemaakt in de regeling. Er wordt dus geen rekening gehouden met seizoensinvloeden of piekperioden in de omzet. 
 
Let op: Bij concerns wordt uitgegaan van de omzet van het hele concern. Verkregen subsidies en andere bijdragen uit publieke middelen worden gelijkgesteld met omzet.
 
Tegemoetkoming 
De tegemoetkoming bij 100% omzetverlies bedraagt 90% van de loonsom. Bij een geringer verlies wordt de tegemoetkoming naar rato aangepast, bijv. een tegemoetkoming van 45% bij 50% omzetverlies.
 
Loonsom
Voor de loonsom wordt uitgegaan van de loonaangifte met als grondslag het sociale verzekeringsloon, waarbij als uitgangspunt de maand januari 2020 wordt genomen. Hier bovenop komt voor alle bedrijven een opslag van 30% voor vakantiegeld, werkgeverslasten zoals pensioen en werkgeverspremies. Het maximumloon per werknemer is € 9.538 per maand. Blijkt bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming dat de daadwerkelijke loonsom lager is geweest dan de loonsom over januari dan vindt een correctie naar beneden plaats. Met een stijging van de loonkosten wordt geen rekening gehouden!
 
Aanvraag
De aanvraag vindt plaats per loonheffingennummer. Per aanvraag dient de te verwachten omzetdaling van de totale onderneming (concern) vermeld te worden en de periode van omzetverlies welke in aanmerking wordt genomen. Er hoeven geen loongegevens aangeleverd te worden. Het UWV beschikt over deze gegevens.
 
Wie valt onder de regeling?
Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de regeling. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. De regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemers met een nulurencontract.
Voor payroll- en uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor gewone werkgevers. Werkenden met een fictieve dienstbetrekking vallen ook onder de regeling, niet-verzekerde en vrijwillig verzekerde dga’s niet.
 
Aanvraag vanaf 6 april
Vanaf 6 april j.l. kunnen aanvragen ingediend worden bij het UWV. Dit kan tot en met 31 mei 2020. Het is erg belangrijk dat het juiste IBAN in de aanvraag wordt gezet. Om misbruik te voorkomen heeft de Belastingdienst de IBAN gegevens waarop teruggaven loonheffing op worden betaald, doorgestuurd naar UWV ter verificatie. Wanneer het nummer niet voorkomt op deze lijst, wordt de aanvraag afgewezen, met als gevolg dat u geen tegemoetkoming ontvangt of door het herstellen van dit aspect pas veel later een tegemoetkoming ontvangt.

Als het UWV positief oordeelt, krijgt men in drie termijnen een voorschot van 80%. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de aanvraag. Indien nodig wordt de regeling ná mei verlengd. De subsidie mag alleen gebruikt worden voor de loonkosten.
 
Rol accountant
Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist ten behoeve van bepaling feitelijk omzetverlies, maar er wordt nog bekeken onder welke grens een accountantsverklaring niet nodig is. Er volgt binnen 22 weken een eindafrekening van het UWV.
 
Voorwaarde
Een voorwaarde voor de tegemoetkoming is dat geen ontslag wordt aangevraagd om bedrijfseconomische redenen in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020. Gebeurt dit toch, dan wordt de tegemoetkoming verminderd door 150% van het loon van de ontslagen werknemer in mindering op de loonsom te brengen.
 
Let op: Deze voorwaarde geldt niet voor werknemers met een flexibel contract.


Uiteraard kunnen wij u helpen bij het aanvragen van compensatie in het kader van de NOW-regeling. Neem contact op met uw relatiebeheerder of via ons algemeen telefoonnummer 0161 - 45 60 56.