Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Meest gezochte onderwerpen

Verbindendverklaring onderzoeksprogramma BO Akkerbouw

De Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw heeft een regeling vastgesteld om te kunnen beschikken over een register van ondernemingen met als bedrijfsactiviteit de teelt van producten behorend tot de sector waarvoor de brancheorganisatie is ingesteld. Het register wordt samengesteld en de areaalgegevens worden ingewonnen voor de juiste uitvoering van het Programma Onderzoek en Innovatie 2021-2030 en de Regeling verplichte financiële bijdragen Brancheorganisatie Akkerbouw.

Verbindendverklaring

Deze registratieregeling, het Programma Onderzoek en Innovatie 2021-2030 en de Regeling verplichte financiële bijdragen zijn door de Minister van LNV verbindend verklaard, zoals bedoeld in paragraaf 5 van de Regeling producenten- en brancheorganisaties.

Verplichte financiële bijdrage

Dit betekent dat ook ondernemers, die niet aan BO Akkerbouw verbonden zijn, tot en met 31 december 2027 verplicht worden mee te betalen aan het onderzoeksprogramma. Het gaat om ondernemers die minimaal 1 ha aardappelen, 1 ha suikerbieten of 3,5 ha granen (tarwe, gerst, haver en rogge) telen. De financiële bijdrage wordt opgelegd naar het grondgebruik en berekend naar de oppervlakte van de bij de onderneming behorende beteelde grond en bedraagt per hectare:

  • pootaardappelen: € 16,00;
  • consumptieaardappelen: € 13,50;
  • zetmeelaardappelen en suikerbieten: € 9,00;
  • tarwe, gerst, haver en rogge: € 4,50.

Registratie

Ondernemers zijn verplicht zich binnen één maand na de verbindendverklaring of binnen één maand nadat de ondernemer is gaan voldoen aan de definitie te laten registreren bij BO Akkerbouw.

Jaarlijkse gegevensverstrekking

Ondernemers zijn verplicht BO Akkerbouw jaarlijks, uiterlijk op 31 mei, de oppervlakten van de gewassen te verstrekken. Dit kan gedaan worden door het verstrekken van een machtiging aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om de gegevens van de landbouwtelling (Gecombineerde opgave) beschikbaar te stellen aan BO Akkerbouw. Een wijziging van de verstrekte gegevens moet binnen één maand nadat de wijziging heeft plaatsgevonden schriftelijk medegedeeld worden aan BO Akkerbouw.